POIR 2014-2020

wycinanie

System detekcji wycieków w sieciach wodociągowych – LEAKSOFT

Projekt realizowany jest w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji Pilotaż Seal of Excellence poddziałanie 2.4.1 Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB.

Głównym celem projektu jest określenie technicznej wykonalności i ekonomicznej opłacalności wdrożenia systemu Leaksoft na rynek Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu jest opracowanie studium wykonalności zawierające biznesplan.

Zakładanymi przez Spółkę efektami realizacji projektu będzie wdrożenie innowacyjnej technologii na rynek UE.

Okres realizacji projektu: 19/06/2017– 29/09/2017

Umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.04.01-02-0001/17-00

Wartość Projektu: 300 000 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 210 000 PLN

Aktualności