Projekty UE

Opracowywanie dokumentacji projektowej

Środki pomocowe z Unii Europejskiej stanowiły w latach 2007-2013 główne źródło finansowania inwestycji w sektorze wodno-kanalizacyjnym. W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 na ochronę środowiska – w tym rozwój i modernizację oczyszczalni ścieków – przeznaczono 5,1 mld euro. Te środki pomogły w utworzeniu wielu kilometrów nowej sieci kanalizacyjnej, rozbudowie istniejących obiektów, ich informatyzacji, automatyzacji oraz wielkiemu unowocześnieniu. Partycypacja podmiotów z sektora wod-kan w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2015-2020 to możliwość wzięcia udziału w podziale bardzo dużej puli środków, które tak jak dotychczas mogą stanowić bardzo istotny bodziec rozwojowy. Na ochronę środowiska przeznaczono w nowej perspektywie budżetowej kwotę 3,5 mld. Euro, co daje równowartość ok. 14 mld zł. Według wytycznych ministerstwa, do największych beneficjentów tego programu będą zaliczały się podmioty publiczne.

 

22

Firma Zapsoft sp z.o.o. ma bogate doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich oparte między innymi na pracach związanych z POIIŚ 2007-2013. Na tej podstawie nasi eksperci zyskali oprócz niezbędnych kompetencji, także bogate doświadczenie w tym zakresie. Jesteśmy otwarci na dzielenie się naszą wiedzą. Świadczymy pomoc merytoryczną na każdym etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Kluczowa w ramach nowego POIIŚ będzie II oś priorytetowa, w której zakresie znajdują się działania takie jak rozwój oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej a także wodociągowej. Jej wdrożenie pozwoli firmie na wykorzystanie swojego potencjału i podzielenie się nim z potencjalnymi beneficjentami programu.

W ramach wspomnianego priorytetu inwestycyjnego 6.II. najważniejsze będzie inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska. W przypadku Polski, głównymi dokumentami stanowiącymi podstawę do wyboru projektu będą: Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) wraz z opracowanym w toku aktualizacji KPOŚK Master Planem dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG, który zawiera listę potrzeb inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach. W przypadku projektów obejmujących swoim zakresem działania związane z poprawą jakości systemów zapotrzebowania ludności w wodę preferowane będą inwestycje wdrażające rozwiązania mające na celu zapewnienie oszczędności wody, w tym poprzez monitorowanie przecieków i zapobieganie stratom wody z sieci wodociągowych.

Oferujemy Państwu pomoc w ubieganiu się o środki w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej w zakresie modernizacji, automatyzacji czy informatyzacji w sektorze wod-kan Podmioty zainteresowane współpracą prosimy o kontakt z naszym konsultantem. Nasz konsultant skontaktuje się z Państwem, celem omówienia szczegółów ewentualnej współpracy.

Aktualności