Modelowanie oczyszczalni ścieków

Nasze realizacje:

Matematyczny model oczyszczalni ścieków w Opolu dla WiK sp. zo.o.

Matematyczny model oczyszczalni ścieków Klimzowiec dla ChŚPWiK sp. zo.o.

Współcześnie, gdy ciągle poszukuje się nowych rozwiązań pozwalających na minimalizację kosztów eksploatacji obiektów takich jak oczyszczalnie ścieków szczególnego znaczenia nabiera zastosowanie ich modeli matematycznych. Takie modele przygotowywane są w oparciu o rzeczywiste dane pobierane on-line z obiektów oczyszczalni.

Przechwytywanie

Zastosowanie modeli jest szczególnie istotne w przypadku obiektów wykorzystujących proces osadu czynnego. Symulacja pracy układów osadu czynnego okazuje się narzędziem niezwykle przydatnym dla eksploatatorów, projektantów i konsultantów, jak również dla środowiska naukowego. Na model oczyszczalni ścieków składają się modele osadu czynnego (klasy ASM), ale także model sedymentacji i model transferu masy (model hydrauliczny, model układu napowietrzania).

Model oczyszczalni ścieków może zostać wykorzystany do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej podczas procesu nitryfikacji. W trakcie procesu biologicznego oczyszczania stężenie tlenu powinno wynosić około 2gO2/m3 ścieku. Poniżej tej wartości proces nitryfikacji zaczyna zwalniać. Natomiast przy większym stężeniu proces nitryfikacji nie przyspiesza, a powoduje jedynie wzrost zużycia energii. Może to doprowadzić do przenoszenia tlenu wraz z recyrkulowanymi ściekami do strefy niedotlenionej oraz niszczenia kłaczków osadu czynnego w wyniku zbyt intensywnego mieszania. Dzięki posiadaniu odpowiednio skalibrowanego modelu oczyszczalnia może wypracować swój własny system sterowania pracą pomp napowietrzających w którym będą dostarczać odpowiednią ilość powietrza bez potrzeby ciągłej pracy, co może skutkować spadkiem zużycia energii przez te urządzenia nawet o 30%. To nie jedyne korzyści z zaimplementowania na obiekcie modelu.

Przechwytywanie

 

Aby model był precyzyjny dla oczyszczalni ścieków konieczna jest jego okresowa kalibracja, która wchodzi w zakres usług świadczonych przez Zapsoft sp. z o.o.

Przechwytywanie

Przechwytywanie

W trakcie przeprowadzania kalibracji Zapsoft sp. z o.o. posługuje się między innymi metodą tracer test służącą do mierzenia przepływów na oczyszczalni. W ramach tego badania do systemu oczyszczalni ścieków wprowadzany jest roztwór wodny chlorku litu, następnie w przeciągu długiego okresu czasu pobierane są próbki i oznaczanie tego współczynnika, co daje obraz o przepływach.

 

Co daje model zaimplementowany na oczyszczalni ścieków?

  • Pozwala na łatwe i szybkie przewidzenie skutków ewentualnej awarii a tym samym minimalizację kosztów.
  • Pozwala na znaczną redukcję czasu przy testowaniu nowych rozwiązań dla oczyszczalni.
  • Umożliwia przeprowadzenie symulacji pracy oczyszczalni w obszarze parametrów znacznie odbiegających od normalnych.

Umożliwia ocenę zasadności przeprowadzania konkretnych inwestycji na oczyszczalni.

Aktualności